S T A T U T

S T O W A R Z Y S Z E N I A     P R Z Y J A C I Ó Ł     P A W Ł O W A

 

                   

Rozdział I

                       

Postanowienia ogólne

                       

                                                                                                               § 1

 

1.     Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa  zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ) oraz niniejszego statutu.

2.     Siedzibą Stowarzyszenia jest Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny pow. chełmski.

3.     Stowarzyszenie jest apolityczną, dobrowolną, samorządną organizacją pożytku publicznego i trwałym zrzeszeniem o  celach niezarobkowych oraz o charakterze regionalnym.

4.     Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej gminy, z tym, że do Stowarzyszenia mogą należeć osoby prawne spoza terenu gminy, wyrażające chęć działania na rzecz Pawłowa w ramach stowarzyszenia.

5.     Stowarzyszenie może w swojej nazwie przyjąć imię osoby szczególnie zasłużonej dla Stowarzyszenia i Pawłowa związanej z z upamiętnieniem historii i rozwoju Pawłowa.

         

                                                                                                                § 2

1.     Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem „Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa w Pawłowie Gmina Rejowiec Fabryczny powiat Chełm” z ewentualnym dodaniem imienia w okresie późniejszym.

2.     Stowarzyszenie może używać innych odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

                                                                                                                § 3

1.     Stowarzyszenie ma prawo opracowania dla swoich członków wzory odpowiednich legitymacji i odznak honorowych, których zasady nadawania zostaną opracowane przez właściwą komisję i zatwierdzone przez Zarząd.

                                                                                                                § 4

1.     Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą uprawomocnienia się postanowień sądu o rejestracji.

 

Rozdział II

                      

    Cele i środki działania Stowarzyszenia

                                                            

                                                                                                                § 5

 

1.     Celem Stowarzyszenie jest:

a) Kształtowanie poczucia własnej tożsamości pochodzenie, z jednoczesnym otwarciem się na inne lokalne społeczności i kultury.

b) Utrwalenie pojęcia „Moja lokalna Ojczyzna” i budzenie dumy z przynależności do niej.

c) Wdrażanie zamiłowania do badań przeszłości Pawłowa, rozwoju kultury i jego mieszkańców, przyrody i innych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, politycznego i innych.

d) Przekazywanie dziedzictwa kulturowego następnym pokoleniom.

e) Tworzenie nowych tradycji kulturowych.

f) Dbanie o estetykę, przyrodę i kulturę człowieka i jego środowiska.

g) Przykładanie szczególnej uwagi do rozwoju duchowego i społecznego mieszkańców.

h) Sprawowanie opieki nad izbami pamięci pawłowskiego rzemiosła w działach: garncarstwo, bednarstwo, stolarstwo i kowalstwo – drogą zbierania eksponatów, wyrobów, obiektów rzemieślniczych, opisów, zdjęć rzemieślniczych i innych wartości poznawczych, stanowiących i wnoszących udział w rozwój Pawłowa na przestrzeni wieków istnienia.

§ 6

 

1. Stowarzyszenie realizuje postawione przed sobą cele poprzez:

a) Prowadzenie badań: historycznych, genealogicznych, demograficznych, etnograficznych, przyrodniczych i innych związanych z istnieniem Pawłowa.

b) Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie sesji  popularnonaukowych, spotkań, odczytów i innych związanych z Pawłowem.

c) Prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej naszej lokalnej społeczności.

d) Inspirowanie i prowadzenie współpracy z władzami, instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony dóbr kultury duchowej i materialnej.

e) Organizowanie i współdziałanie spotkań, odczytów i prelekcji a także obchodów rocznic historycznych i imprez kulturalnych.

f) Zawieranie umów współpracy i wymiany doświadczeń z podobnymi stowarzyszeniami, w szczególności działającymi na terenie województwa lubelskiego.

g) Reprezentowanie społecznego ruchu regionalnego i informowanie społeczności lokalnej o zamierzeniach, pracach i osiągnięciach Stowarzyszenia.

 h) Nawiązywanie i kultywowanie więzi z pawłowianami i sympatykami Pawłowa, mieszkającymi w kraju i za  granicą.

 i)Gromadzenie środków finansowych dla urzeczywistnienia i realizowania zamierzonych celów.

 

Rozdział  III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

                                                                                                             § 7

 

1.     Członkami  Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.     Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

              

                                                                                                § 8

 

1.     Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

a) członków zwyczajnych.

b) członków wspierających

c) członków honorowych.

 

                                                                                                               § 9

 

1.     Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel mieszkający w kraju jak i za granicą, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, akceptujący postanowienia niniejszego statutu.

2.     O przyjęciu na członka Stowarzyszenia decyduje złożenie pisemnej deklaracji i zatwierdzenia zwykła większością głosów przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

                                                                                                               § 10

      

1.     Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która pisemnie zobowiąże się do udzielenia pomocy finansowej, rzeczowej lub innej Stowarzyszeniu.

2.     Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

3.     Członków wspierających przyjmuje się do Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji zwykłą większością głosów urzędującego Zarządu.

4.     Członek wspierający posiada wszystkie prawa za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

           

                                                                                                                § 11

 

1.     Członkiem honorowym może być osoba zasłużona, która szczególnie zasłużyła się społeczności pawłowskiej.

2.     Członkostwo honorowe nadaje  Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu.

3.     Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 

                                                                                                                § 12

 

1.     Członek zwyczajny ma prawo:

a) Wybierać i być wybieranym do Władz Stowarzyszenia.

b) Uczestnictwa w zebraniach i wszelkich innych statutowych formach działalności Stowarzyszenia.

c) Korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

d) Posiadać i nosić legitymację i odznakę organizacyjną.

e) Zgłaszania wszelkich wniosków,  propozycji i uwag dotyczących bieżącego prowadzenia działalności Stowarzyszenia.

f) Do uzyskania pełnej informacji o działalności Stowarzyszenia.

 

                                                                                                                 § 13

 

1.     Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia.

b) Aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego programów i realizowania celu

c) Regulaminowego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń statutowych Stowarzyszenia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 § 14

 

1.     Utrata praw członkowskich może nastąpić przez:

a) śmierć członka w odniesieniu do osoby fizycznej, zaś w odniesieniu do osoby prawnej jej likwidację,

b) dobrowolne zrzeczenie się praw członkowskich wyrażone na piśmie.,

c) Skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich.

d) Prowadzenie działań na szkodę Stowarzyszenia, a w tym nie przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.

e) Pozbawienie praw publicznych prawomocnym wyrokiem sadowym.

f) Pozbawienie godności członkostwa honorowego.

2.     Skreślenie z listy członków następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3.     Od uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, którego decyzja jest ostateczna.

 

Rozdział  IV

 

Władze  Stowarzyszenia

 

§ 15

 

1.     Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna.

2.     Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

 

§ 16

 

1.     Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.

2.     Nie łączy się sprawowania funkcji we Władzach Stowarzyszenia.

3.     W przypadkach rezygnacji lub skreślenia z listy członków Stowarzyszenia osób będących w Zarządzie skład ich można uzupełnić innym członkiem, nie więcej niż połową składu osobowego tego organu. Gdyby jednak z Zarządu ustąpiło lub zostało skreślonych więcej niż polowa składu, wówczas należy dokonać wyboru nowego Zarządu w przewidzianym trybie.

 

Walne  Zgromadzenie

 

                                                                                                             § 17

 

1.     Walne Zgromadzenie stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.

2.     W Walnym Zgromadzeniu  mogą brać udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi

b) z głosem doradczym – członkowie zaproszeni i zgromadzeni goście.

3.     Osoby prawne będące członkami wspierającymi uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem swych upełnomocnionych przedstawicieli.

4.     O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia powiadamia pisemnie Zarząd 14 dni wcześniej przed zwołaniem terminu Zgromadzenia.

5.     Do ważności obrad Walnego Zgromadzenia konieczna jest obecność co najmniej połowy członków.

6. Zwołane Walne Zgromadzenie w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia.

7.     Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się raz na cztery lata.

 

§ 18

 

1.     Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) Uchwalanie statutu i dokonywanie zmian w aktualnie obowiązującym statucie.

b) Uchwalanie podstawowych kierunków działalności Stowarzyszenia.

c) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

d) Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

e) Analizowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres upływającej kadencji oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

f) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

g) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

h) Decydowanie o sprawach, w których statut nie upoważnia innych organów Stowarzyszenia.

i) Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia , wyboru Komisji Likwidacyjnej i decyzji o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

 

§ 19

 

1.     Dopuszcza się do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które może być zwołane:

a) Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

b) Na wniosek Zarządu.

c) Na wniosek Komisji Rewizyjnej.

d) Z inicjatywy co najmniej 10% członków Stowarzyszenia.

2.     Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi zawierać powód jego zwołania i na czyj wniosek.

3.     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko te sprawy dla których zostało zwołane.

 

            § 20

 

1.     Walne Zgromadzenie prowadzi przewodniczący wybrany przez członków Walnego Zgromadzenia.

2.     Uchwały Walnych Zgromadzeń zapadają zwykle większością głosów.

3.     Głosowania na Walnym Zgromadzeniu ją jawne – chyba, że podejmie ono uchwałę o głosowaniu tajnym.

4.     Głosowanie nad absolutorium oraz wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

5.     Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się  protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz obrad.

 

             § 21

 

1.     Każdego roku odbywa się zebranie sprawozdawcze Walnego Zgromadzenia, które w dyskusji rozpatruje przedłożone przez Zarząd sprawozdanie roczne z działalności.

2.     Walne Zgromadzenie rozpatruje plany pracy Zarządu na rok następny i zatwierdza budżet na jego realizację.

 

Zarząd   Stowarzyszenia

 

§ 22

 

1.     Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa , Vice Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i trzech członków wybranych przez Walne zgromadzenie

2.     Ustępujący członkowie Zarządu mogą kandydować ponownie pod warunkiem, że Zarząd otrzyma absolutorium.

3.     Kadencja Zarządu trwa cztery lata, chyba, że Zarząd poda się do dymisji lub nie otrzyma wymaganego absolutorium.

4.     Ramy i zasady działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

5.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 23

 

1.     Do zakresu działania Zarządu należy:

a) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

b) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

c) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

d) Opracowywanie rocznych budżetów Stowarzyszenia, wnioskowanie o ich zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie  i składanie sprawozdań o stanie ich realizacji.

e) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

f) Ustalanie wysokości składki członkowskiej i opłaty wpisowej.

g) Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych przez Walne Zgromadzenie.

h) Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych czy zagranicznych towarzystw i związków.

i) Podejmowanie uchwał o przyjęciach i skreśleniach członków Stowarzyszenia.

j) Zawieranie porozumień z organizacjami władzy samorządowej, państwowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi.

k) Zarządzanie i administrowanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

l) Prowadzenie rachunków Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia.

m) Wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego. 

n) Wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych statutowo dla Walnego Zgromadzenia.

2.     Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby przy obecności co najmniej połowy jego członków.

3.     Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

4.     Posiedzenia Zarządu są dokumentowane protokołem, który podpisuje Prezes i Protokolant.

 

Komisja  Rewizyjna

 

       § 24

 

1.     Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

3.     Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu.

4.     Tylko z ważnych powodów można zrezygnować z funkcji członka Komisji Rewizyjnej w trakcie  kadencji. Do tego by rezygnacja była skuteczna wymagana jest zgoda pozostałych członków komisji.

5.     W przypadku rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie Członków powołuje członka dodatkowego w głosowaniu jawnym; wymagana jest 2/3 głosów.

6.     Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

 

                                                                                                                 § 25

                                     

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1.     nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

2.     nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3.     mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306 z 2001 r.; nr 85, poz. 924 i nr 154, poz. 1799 z 2002 r; nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. nr 45, poz. 391 i nr 60, poz. 535).

 

                                                                                                    § 26

                                        

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:                                     

1.     Przeprowadzanie kontroli całokształtu  działania Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz do roku.

2.     Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadku braku wniosku ze strony Zarządu przed upływem kadencji.

3.     Żądanie zwołania posiedzenia Zarządu dla omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli. Wnioskowane przez komisję posiedzenie Zarządu winno się odbyć w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku.

4.     Uchwalanie własnego regulaminu pracy.

5.     Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z własnej działalności, oceny pracy Zarządu oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium.

6.     Członkowie Komisji Rewizyjnej posiadają prawo uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu.

 

                                                                                    

 

Rozdział  V

 

                                                                                  Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

                                                                                                                § 27

 

1.     Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymywane lub nabyte na własność lub do korzystania.

2.     Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.

3.     Majątek  Stowarzyszenia powstaje z:

a) opłat wpisowych i składek członkowskich,

b) innych dochodów jak dotacje, darowizny, zapisów spadków, subwencji itp.,

c) wpływów z działalności statutowej,

d) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

4.     Wszelkie dochody Stowarzyszenia są gromadzone na jednym koncie bankowym a ich dysponentem jest Zarząd Stowarzyszenia.

5.     Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

                                                                                                                § 28

 

1.     Dla ważności oświadczeń woli w sprawach praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy, a w tym Prezesa lub Wice Prezesa oraz Skarbnika lub Sekretarza.

2.     Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa  lub Vice Prezesa oraz Sekretarza Zarządu.

 

§ 29

            Zabrania się:

  1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
  2. Przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych  warunkach.
  3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
  4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie ich organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

                                                                                   

 

                                                                                                      Rozdział  VI

 

                                                                        Zmiana Statutu i  rozwiązanie Stowarzyszenia

 

1.     Uchwalenie statutu , wszelkie zmiany w jego treści oraz podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia następują w drodze uchwały Walnego zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2.     Wniosek o zmianę statutu a także o rozwiązanie Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem winien być zgłoszony do Zarządu na dwa miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia i winien być umieszczony w porządku obrad.

3.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatora  i określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

       Statut został znowelizowany na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa w dniu 22 czerwca 2008 r..