ZAPROSZENIE

           dla członków Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa na Roczne Walne Zebranie

 

 

                                                                        Porządek

         Rocznego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół  Pawłowa

    w dniu  21 kwietnia 2018 r. (sobota) godz. 16.00 (I termin), godz. 16.15  (II termin) 

                     w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym

                                               (remont GOK  w Pawłowie)

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za 2017 r.
 5. Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia za 2017 r.
 6. Wręczenie listów gratulacyjnych oraz upominków jubilatom, członkom SPP.
 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami merytorycznym i finansowym.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi SPP za 2017 r..
 9. Podjęcie uchwał:

a/ o przyjęciu sprawozdania merytorycznego SPP za 2017 r.

b/ o przyjęciu sprawozdania finansowego SPP za 2017 r.

c/ o udzieleniu absolutorium Zarządowi SPP za 2017 r.

 1. Omówienie zamierzeń i planów Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa na 2018 r. oraz zatwierdzenie wydatków finansowych na ich realizację.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                       Za zarząd SPP

 

                                                                                                     Stefan Kurczewicz

 

Porządek Rocznego Walnego Zebrania Członków
23 marca 2018